Gaat The Three Seas Initiative de Europese agenda beïnvloeden?

Het Driezeeëninitiatief is een forum van twaalf EU-lidstaten langs of nabij de Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee, met als doel de onderlinge dialoog te bevorderen omtrent diverse gemeenschappelijke kwesties die de betrokken landen aangaan.

De leden zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië. Polen en Kroatië gaven in 2015 de aanzet tot het oprichten van dit forum. De omvang van de TSI landen van 28% van het EU grondgebied en 22% van de bevolking van de EU lidstaten mag zeker substantieel c.q. beduidend worden genoemd, in schril contrast met het gegeven dat zij slechts 10% van het Bruto Binnenlands Product(BBP) vertegenwoordigen.
Topmeetings met belangstelling uit China, Verenigde Staten, Duitsland en Europese Commissie
Een eerste tweedaagse top vond plaats in Dubrovnik op 25 en 26 augustus 2016, waar ook een hooggeplaatste vertegenwoordiger van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken Liu Haixing als gastspreker een voordracht gaf over de Nieuwe Zijderoute. Er werd overeengekomen om de economische samenwerking te versterken, in het bijzonder op gebied van digitalisering,energie,transport en infrastructuur.
De top in 2017 werd gehouden in Warschau op 6 en 7 juli en werd ook bijgewoond door de Amerikaanse president Donald Trump, die verklaarde dat de Verenigde Staten het initiatief voluit steunen en zij zichzelf als partner zien van het Three Seas Initiative.
Roemeense top in Boekarest
Medio september jl.(2018)vond de derde top plaats in Roemenië, waarbij de thema’s handel, energie, infrastructuur en politieke samenwerking waren.Op deze top waren aanwezig de President van de Europese Commissie Jean Claude Juncker, de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en Rick Perry de Amerikaanse Minister van Energie. De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat zijn land een partnership wil aangaan met The Three Seas Initiative vooral om de Duitse zakelijke belangen met de landen die deel uitmaken van het forum, zeker te stellen. Daarbij moet worden aangetekend dat de Bondskanselier Angela Merkel haar bedenkingen heeft geuit tegen voornoemde initiatief wat zij ziet als een upgrade van de Visegradlanden(Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije)waarvan de twee eerstgenoemde niet bepaald de meest Europees gezinde lidstaten van de EU genoemd mogen worden in de zin dat zij wel aanspraak maken op de Europese fondsen, maar zich niet aan de spelregels willen houden.
Daarentegen erkent Jean Claude Juncker, het Three Seas Initiative, als een constructieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling wat leidt tot een grotere cohesie van de Europese Unie als geheel.
Politiek signaal?
In de politieke zin van het woord werd er ook gesproken over een tegenwicht vormen tegen de groeiende invloed van Rusland en China, maar ook tegen de as Duitsland-Frankrijk, het Europa van verschillende snelheden en de houding van West-Europese lidstaten ten opzichte van de landen van The Three Seas Initiative, waardoor weerstanden zijn ontstaan en zij zich niet als gelijkwaardige partners behandeld voelen. De Europese Commissie zal zijn houding moeten wijzigen; zij moeten niet tegenover de lidstaten in Centraal-en Oost-Europa gaan staan, maar er naast.Hun patriachale houding bevordert een ongewenste polarisatie die een negatieve invloed heeft op de Europese samenwerking.Voorts bleek uit een steekproef gehouden onder Europarlementariërs en Nederlandse parlementsleden dat vooral bij de jongere generatie de kennis over Roemenië voor verbetering vatbaar te zijn. Het gevolg daarvan is dat er een zeer eenzijdige beeldvorming is ontstaan die op gespannen voet staat met de realiteit.
Vergroting economische invloed
Tijdens de top in Boekarest werd een TSI Netwerk van Kamers van Koophandel opgericht en werd er een intentieverklaring met betrekking tot de oprichting van het Three Seas Investment Fund ondertekend.
Gelet op het concrete plan van aanpak voor de komende jaren van de TSI landen dat vooral gericht is op een economische versnelling van de regio zal het zeker de Europese agenda gaan beïnvloeden en verdient het de aanbeveling de ontwikkelingen te volgen.De vierde top zal in 2019 in Slovenië plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.three-seas.eu