Roemenië Voorzitter van de Europese Raad in 2019

Met ingang van 1 januari a.s. zal  Roemenië voor een periode van 6 maanden de rol van voorzitter van Europese Raad vervullen. Deze Europese Raad mag niet worden verward met de Raad van Europa. De Europese Raad is de EU‑instelling die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie bepaalt. De leden ervan zijn de staatshoofden en regerings­leiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie.
Het voorzitterschap speelt een voortrekkersrol bij de werkzaamheden van de Raad inzake EU-wetgeving en zorgt daarbij voor de continuïteit van de EU-agenda, ordelijke wetgevingsprocessen en samenwerking tussen de lidstaten. Daarom moet het voorzitterschap optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar. Het voorzitterschap leidt de zittingen van de verschillende Raadsformaties (uitgezonderd de Raad Buitenlandse Zaken) en de vergaderingen van de voorbereidende Raadsinstanties, waaronder vaste comités (zoals het Comité van permanente vertegenwoordigers: het Coreper) en werk‑groepen en comités die zeer specifieke onderwerpen behandelen. Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad in zijn betrekkingen met de andere EU‑instellingen, in het bijzonder met de Commissie en het Europees Parlement. Het moet overeenstemming over wetgevingsdossiers trachten te bereiken via trialogen, informele onderhandelingen en vergaderingen van het bemiddelingscomité.
Tijdens het Roemeense voorzitterschap vinden twee belangrijke Europese events plaats en dat is op de eerste plaats de Brexitdatum van 29 maart a.s. Een gebeurtenis van grote betekenis en invloed zal hebben op de EU. Een andere belangrijke gebeurtenis zullen de Europese verkiezingen zijn die van 23 tot en met 26 mei a.s.plaatsvinden en daarbij zal het Roemeense voorzitterschap van invloed zijn vooral in organisatorische zin zoals de Europese topberaadslagingen regelen.
Het logo van het Roemeense EU voorzitterschap is ontworpen door  Ioan Nicolae Dobrinescu, een 14 jarige leerling van een middelbare school in Boekarest. Zijn motivering voor de creatie van een Dacische wolf is: “Ik deed het met heel mijn hart. Voor mij moet de Europese Unie zeker zijn van zichzelf, sterk. Ja, zoals een wolf. Een wolf – zoals we leerden in de geschiedenisles – maakt deel uit van alle Europese culturen. We hebben ook op school geleerd dat Roemenië de grootste wolvenpopulatie van Europa herbergt. Ik ben blij dat we de natuur beschermen. Ik denk dat we Europa dat moeten vertellen, “benadrukte hij.
Dat dus in 2019 de wereldwijde focus op Roemenië is gericht, behoeft geen nadere uitleg. Het land zal in ieder geval meer bekendheid krijgen en  dat lijkt ons geen overbodige luxe. Vooral politici zullen zich gedwongen voelen om zich meer kennis eigen te maken van het land en zijn geschiedenis en cultuur.Zij kunnen niet meer volstaan met een dossier van krantenknipsels, waarin teveel opinie’s zijn opgenomen en te weinig feitelijke informatie. De tot op heden verschenen EU rapportages zijn nogal onevenwichtig opgesteld .Overigens zal het bedrijfsleven de toon aangeven want in het algemeen gesteld zijn de economische relaties richtinggevend. Dus een zekere alertheid bij het Nederlands bedrijfsleven zal de DRN graag ondersteunen.