Steeds meer EU gelden naar Roemeense landbouw

Roemenië heeft een effectief absorptiepercentage van 48 procent voor EU-middelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling en staat op de zesde plaats in de EU, volgens gegevens van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (MADR).

De absorptiegraad van het fonds in het Nationaal Plattelandsontwikkelingsprogramma(PNDR) voor 2014-2020 is in 2019 met 36,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.
“Voor de periode 2014-2020 beheert Roemenië een toewijzing van het fonds van EUR 8,1 miljard en staat daarmee op de zesde plaats in de EU na Italië, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Wat de betalingen aan begunstigden van het EAFRD( European Agricultural Fund for Rural Development) betreft, staat Roemenië op de tweede plaats in de EU, na Frankrijk, en als eerste in de EU als we het hebben over de opnamecapaciteit voor 2019, die met 36,2 procent is toegenomen vergeleken in dezelfde periode van 2016, zei Teodora Gabriela Gheniu, staatssecretaris in de MADR.
Via haar plattelandsontwikkelingsbeleid wil de EU het platteland helpen omgaan met de vele economische, sociale en ecologische uitdagingen van de 21e eeuw. Bekend als pijler II van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, werd het ELFPO in de periode 2014-2020 verbeterd door een ruime hervorming, wat resulteerde in een toewijzing van 8,1 miljard EUR voor Roemenië, dat werd toegevoegd aan de nationale bijdrage van 1,3 miljard EUR.
Volgens het ministerie van Landbouw richt PNDR 2020 zich op de volgende prioriteiten: verbetering van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven door consolidatie, openstelling voor de markt en verwerking van landbouwproducten, stimulering van de vernieuwing van landbouwergeneraties door de betrokkenheid van jonge landbouwers te ondersteunen en basisvoorwaarden te ontwikkelen plattelandsinfrastructuur als voorwaarde voor het aantrekken van investeringen en het creëren van nieuwe banen.
PNDR maakt ook investeringen in de diversificatie van de plattelandseconomie mogelijk door de oprichting en ontwikkeling van MKB bedrijven in niet-agrarische sectoren in plattelandsgebieden te bevorderen, alsook de boomkwekerijsector te bevorderen als een sector voor specifieke behoeften door middel van een daarop afgestemd  deelprogramma en vooral regionale of lokale ontwikkelingen aan te moedigen. En daarbij wordt de zogenoemde LEADER-aanpak gevolgd.
Het LEADER-onderdeel verbetert het concurrentievermogen, de kwaliteit van het leven en diversificatie in de plattelandseconomie, en bestrijdt armoede en sociale uitsluiting.
Volgens de MADR bevond Roemenië zich eind januari 2019 op een lijn met de Tsjechische Republiek en Litouwen op een gedeelde zesde plaats wat betreft de absorptie van EU-middelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
PNDR 2020 biedt 445,8 miljoen euro voor boeren in het eerste kwartaal van dit jaar.
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling die speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om initiatieven van onderop, waarbij de voorkeur uitgaat van initiatieven van bewoners. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.
Als DRN denken we dat als men een sterkte/zwakte analyse van de Nederlandse en de Roemeense agrisectoreni maakt dat daaruit een matchmaking van belangen ontstaat ofwel kansen helder worden gemaakt